فایل ورد بررسي اثر محرک رشدي جدايه هاي قارچ Trichoderma harzianum روي کاهو (Lactuca sativa) و فلفل (Capsicum annuum)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر محرک رشدي جدايه هاي قارچ Trichoderma harzianum روي کاهو (Lactuca sativa) و فلفل (Capsicum annuum) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر محرک رشدي جدايه هاي قارچ Trichoderma harzianum روي کاهو (Lactuca sativa) و فلفل (Capsicum annuum)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر محرک رشدي جدايه هاي قارچ Trichoderma harzianum روي کاهو (Lactuca sativa) و فلفل (Capsicum annuum)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر محرک رشدي جدايه هاي قارچ Trichoderma harzianum روي کاهو (Lactuca sativa) و فلفل (Capsicum annuum) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياه و زيست بوم

تعداد صفحات :16

در سال های اخیر، گسترش علم زیست شناسی، اهمیت حفظ محیط زیست و تقاضای بالای مواد غذایی باعث گردیده تا محققین استفاده از ابزارهای زیستی را مد نظر قرار دهند. در این میان افزایش تولید در واحد سطح کاهو و فلفل از نظر کشاورزی دارای اهمیت زیادی است. در این تحقیق تاثیر پنج جدایه از گونه قارچی Trichoderma harzianum شامل T1، T2، T3، T4 و T5 در افزایش رشد دو گیاه فلفل و کاهو در شرایط گلخانه ای و در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار بررسی شد. برای انجام این تحقیق از سه غلظت 0.5، 1 و 1.5 درصد مایه تلقیح به ازاء هر گلدان استفاده شد. در هر گلدان تعداد پنج عدد بذر از هر کدام کاشته شد. به ترتیب پس از 40 و 30 روز از کاشت کاهو و فلفل، گیاهان قطع شده و طول، وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی، قطر ساقه و تعداد برگ آن ها محاسبه شد. نتایج آزمون نشان داد که جدایه ها در غلظت های مختلف اثرات متفاوتی در طول و مقدار وزن تر و خشک ریشه و اندام های هوایی هر دو گیاه داشتند و تفاوت معنی دار آماری را در سطح احتمال یک و پنج درصد با آزمون چند دامنه ای دانکن نشان دادند به طور کلی در بین جدایه ها، T1 بیش ترین و T2 کم ترین اثر رشدی را از خود نشان دادند. دو گیاه فلفل و کاهو نیز از نظر میزان تاثیر پذیری از جدایه ها در مواردی تفاوت معنی دار آماری در سطح احتمال یک درصد داشتند. در یک نتیجه گیری کلی اثر رشدی جدایه ها روی کاهو نسبتا بیش تر از فلفل بود.
كلید واژه: تریکودرما، فلفل، کاهو، محرک رشد گیاهی

توضیحات بیشتر