فایل ورد ارتباط فرهنگ سازماني با اثربخشي مديريت دانش و اثربخشي سازماني در برخي سازمان هاي ورزشي ايران

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط فرهنگ سازماني با اثربخشي مديريت دانش و اثربخشي سازماني در برخي سازمان هاي ورزشي ايران دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط فرهنگ سازماني با اثربخشي مديريت دانش و اثربخشي سازماني در برخي سازمان هاي ورزشي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط فرهنگ سازماني با اثربخشي مديريت دانش و اثربخشي سازماني در برخي سازمان هاي ورزشي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط فرهنگ سازماني با اثربخشي مديريت دانش و اثربخشي سازماني در برخي سازمان هاي ورزشي ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي (علوم حركتي و ورزش)

تعداد صفحات :22

هدف پژوهش حاضر تعیین فایل ورد ارتباط فرهنگ سازماني با اثربخشي مديريت دانش و اثربخشي سازماني در برخي سازمان هاي ورزشي ايران بود. بدین منظور 169 مدیر و 209 کارشناس با استفاده از نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2007)، اثربخشی مدیریت دانش گولد و همکاران (2001) و اثربخشی سازمانی چاین (2004) بودند. جهت تعیین روایی صوری و محتوایی (از نظرات متخصصان)، روایی سازه (از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) و پایایی (از آلفای کرونباخ) استفاده شد در جهت تعیین روابط علی و ارائه مدل نیز از روش معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردید. در نهایت، یافته های تحقیق ضمن تایید مدل استخراج شده نشان دادند که فرهنگ سازمانی به ترتیب تاثیر مستقیم و غیرمستقیم مثبت و معناداری برابر با 0.55 و 0.31 بر اثربخشی سازمانی دارد. اثربخشی مدیریت دانش نیز تاثیر مثبت و معناداری برابر با 0.41 بر اثربخشی سازمانی دارد و در نهایت فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری برابر با 0.66 بر اثربخشی مدیریت دانش دارد. بنابراین سازمان های موجود جهت دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمانی نیاز به تقویت هر چه بیشتر ابعاد ماموریت و یکپارچگی فرهنگ سازمانی دارند تا زمینه مساعدی برای رشد فعالیت های خلق کنند و تسهیم دانش به وجود آورند.
كلید واژه: سازمان های ورزشی، فرهنگ سازمانی، اثربخشی مدیریت دانش، اثربخشی سازمانی

توضیحات بیشتر