فایل ورد اثر مديريت بقاياي خاک ورزي و مقادير نيتروژن بر عملکرد و شاخص سطح برگ ذرت علوفه اي در منطقه ورامين

لینک دانلود

 فایل ورد اثر مديريت بقاياي خاک ورزي و مقادير نيتروژن بر عملکرد و شاخص سطح برگ ذرت علوفه اي در منطقه ورامين دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر مديريت بقاياي خاک ورزي و مقادير نيتروژن بر عملکرد و شاخص سطح برگ ذرت علوفه اي در منطقه ورامين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر مديريت بقاياي خاک ورزي و مقادير نيتروژن بر عملکرد و شاخص سطح برگ ذرت علوفه اي در منطقه ورامين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر مديريت بقاياي خاک ورزي و مقادير نيتروژن بر عملکرد و شاخص سطح برگ ذرت علوفه اي در منطقه ورامين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياه و زيست بوم

تعداد صفحات :14

این بررسی در تابستان سال 1387 واقع در ایستگاه خاوه وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ورامین به صورت بلوک های دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل بقایای گیاه گندم (Triticum aestivum L.) به عنوان عامل اصلی در دو سطح شامل: سوزاندن بقایا و عدم سوزاندن بقایا و خاک ورزی به عنوان عامل فرعی در سه سطح شامل: دیسک، شخم+ دیسک، و بدون خاک ورزی و نیتروژن به عنوان عامل فرعی فرعی در سه سطح شامل: عدم مصرف کود، مصرف کود برابر توصیه آزمایشگاه برابر با 200 کیلوگرم کود اوره و دو برابر توصیه آزمایشگاه برابر با 400 کیلوگرم کود اوره) بودند. در این تحقیق صفاتی از قبیل ارتفاع گیاه، وزن خشک کل بوته در مرحله 7 تا 8 برگی و تاسل دهی، شاخص سطح برگ در دو مرحله 7 تا 8 برگی و تاسل دهی و عملکرد علوفه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این آزمایش نشان داد که اثر سطوح بقایای گیاهی بر صفات مورد آزمون در مرحله 7 تا 8 برگی تفاوت معنی داری را نشان ندادند. ولی اثر خاک ورزی بر روی صفات مذکور معنی دار بود. بیش ترین ارتفاع (84.944 سانتی متر)، شاخص سطح برگ (0.96850) و وزن خشک کل بوته (5.6944 گرم در بوته) در مرحله 7 تا 8 برگی مربوط به تیمار بدون خاک ورزی بود. در مرحله تاسل دهی تنها شاخص سطح برگ در دو سطح بقایا (سوزاندن بقایا و عدم سوزاندن بقایا) تفاوت معنی دار داشتند و بیش ترین شاخص سطح برگ (3.26096) مربوط به تیمار حفظ بقایا است. بیش ترین شاخص سطح برگ (4.1363)، وزن خشک کل بوته (90.10 گرم در بوته) و عملکرد علوفه ای (61.889) مربوط به تیمار بدون خاک ورزی بود. بررسی اثر نیتروژن بر شاخص های رشد بیانگر آن است که با افزایش میزان کود تا 400 کیلوگرم در هکتار، ارتفاع، شاخص سطح برگ و وزن خشک کل بوته ذرت افزایش یافت و حداکثر عملکرد در مقدار 300 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بدست آمد. بنابراین با توجه به نتایج می توان گفت روش بدون خاک ورزی در شرایط حفظ بقایای گندم مطلوب می باشد.
كلید واژه: خاک ورزی، ذرت، عملکرد، صفات فیزیولوژیک، مدیریت بقایا

توضیحات بیشتر