فایل ورد بررسي مقادير کود ازته و تاريخ کاشت بر خصوصيات فنولوژيک، عملکرد دانه و اجزاي عملکرد کلزا

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مقادير کود ازته و تاريخ کاشت بر خصوصيات فنولوژيک، عملکرد دانه و اجزاي عملکرد کلزا دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مقادير کود ازته و تاريخ کاشت بر خصوصيات فنولوژيک، عملکرد دانه و اجزاي عملکرد کلزا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مقادير کود ازته و تاريخ کاشت بر خصوصيات فنولوژيک، عملکرد دانه و اجزاي عملکرد کلزا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مقادير کود ازته و تاريخ کاشت بر خصوصيات فنولوژيک، عملکرد دانه و اجزاي عملکرد کلزا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياه و زيست بوم

تعداد صفحات :24

به منظور تعیین اثر مقادیر مختلف نیتروژن در تاریخ کاشت های مختلف بر روی خصوصیات فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) رقم هایولا 401، آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 1388-1387 در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا واقع در شهرستان نکا به اجرا در آمد. پنج تاریخ کاشت شامل 7، 17، 27 آبان، 7 و 17 آذر به عنوان عامل اصلی و چهار سطح ازت (کود اوره) شامل 150، 200، 250 و 300 کیلوگرم در هکتار به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت و مقادیر کود ازته برای خصوصیات تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا خاتمه گلدهی، تعداد روز تا رسیدن، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد غلاف در بوته، وزن هزاردانه و عملکرد دانه معنی دار بود. تیمار مصرف ازت برای تمامی خصوصیت های ذکر شده به استثناء طول دوره گلدهی دارای اثر معنی دار بود. اثر متقابل تاریخ کاشت و ازت برای خصوصیت های مورد بررسی برای اغلب صفات به استثناء تعداد غلاف در بوته و وزن هزار دانه معنی دار نبود. در بین اجزای عملکرد، تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد غلاف در بوته دارای همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد دانه بود که موید تغییرات صفات مزبور در تاریخ های متفاوت کاشت و همچنین تاثیر بیش تر سطوح مختلف کود ازته بر عملکرد دانه است. همبستگی مثبت و معنی دار عملکرد دانه با هر یک از صفات فنولوژیکی نمایانگر آن است که در تاریخ کاشت های اول و دوم مقادیر بالای کود ازته افزایش خصوصیات فنولوژیکی، افزایش عملکرد دانه را نیز به دنبال داشت. در این راستا عملکرد دانه در تاریخ کاشت اول در سطوح مختلف ازت به ترتیب برابر 2864، 3026، 3276 و 3707 کیلوگرم در هکتار بود که در تاریخ کاشت پنجم نیز افزایش کود ازته افزایش عملکرد دانه را به دنبال داشت و میزان عملکرد دانه در سطوح افزایش کود ازته به ترتیب برابر 1754، 1835، 1973 و 2268 کیلوگرم در هکتار بود. لذا یکی از راهکارهای جبران کاهش اجزای عملکرد و عملکرد دانه در کاشت تاخیری مصرف مقادیر بیش تر کود ازته می باشد.
كلید واژه: تاریخ کاشت، خصوصیات فنولوژیکی، عملکرد کلزا، کود نیتروژن

توضیحات بیشتر