فایل ورد ارتباط بين سبک هاي رهبري مديران مدارس و نيازهاي انگيزشي معلمان تربيت بدني بر اساس نظريه مک گريگور

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط بين سبک هاي رهبري مديران مدارس و نيازهاي انگيزشي معلمان تربيت بدني بر اساس نظريه مک گريگور دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط بين سبک هاي رهبري مديران مدارس و نيازهاي انگيزشي معلمان تربيت بدني بر اساس نظريه مک گريگور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط بين سبک هاي رهبري مديران مدارس و نيازهاي انگيزشي معلمان تربيت بدني بر اساس نظريه مک گريگور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط بين سبک هاي رهبري مديران مدارس و نيازهاي انگيزشي معلمان تربيت بدني بر اساس نظريه مک گريگور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي (علوم حركتي و ورزش)

تعداد صفحات :17

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول گرا و عمل گرای مدیران مدارس و نیازهای انگیزشی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه X و Y مک گریگور بود. مطابق فرضیه نظریه Y، انسان موجودی مسوولیت پذیر است و علاقه به کار در ذات و فطرت اوست چنین فردی خودکنترل و خودانگیزش است، در حالی که بر طبق مفروضه X، انسان موجودی کارگریز و راحت طلب است و تنها راه واداشتن او به کار اجبار و کنترل مستقیم و ترساندن از تنبیه است. جامعه آماری این تحقیق تمامی معلمان تربیت بدنی استان آذربایجان غربی بود (N=640)، 241 معلم به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از تایید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه های چندعاملی رهبری (MLQ) باس و آلیو (1995) و نیازهای انگیزشی آلان چاپمن (2002) توسط متخصصان، پایایی آن ها در یک مطالعه راهنما و به روش آلفای کرونباخ به ترتیب a=0.906 و a=0.940 محاسبه شد. نتایج رابطه مثبت و معنی داری بین سبک های رهبری تحول گرا (sig=0.001 و r=0.538) و عمل گرا (sig=0.001 و r=0.445) با مفروضه های نظریه Y مک گریگور نشان داد (P<0.01). بین سبک رهبری بی خاصیت و مفروضه های نظریه Y رابطه منفی غیرمعنی دار مشاهده شد (sig=0.216 و r=-0.080). همچنین، بین اولویت سبک های رهبری مدیران مدارس تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0.01) و سبک رهبری تحول گرا (2.345±0.852) در اولویت اول و سبک های رهبری عمل گرا (1.928±0.713) و بی خاصیت (1.252±0.972) در اولویت های بعدی بودند. از دیدگاه معلمان تربیت بدنی، وضعیت موجود در مدارس این استان با مفروضه های نظریه X هم خوانی داشت. نتیجه اینکه مدیران تحول گرا تمایل و اعتقاد بیشتری به مفروضه های نظریه Y دارند و این مدیران با داشتن نگرش Y به کارکنان خود، توانایی ایجاد انگیزش بیشتری خواهند داشت.
كلید واژه: معلم تربیت بدنی، سبک های رهبری، نظریه مک گریگور، مدیران مدرسه

توضیحات بیشتر