فایل ورد تاثير سه نوع محيط تمريني (رقابتي، غيررقابتي و ترکيبي) بر اکتساب و يادداري مهارت هاي باز و بسته

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير سه نوع محيط تمريني (رقابتي، غيررقابتي و ترکيبي) بر اکتساب و يادداري مهارت هاي باز و بسته دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير سه نوع محيط تمريني (رقابتي، غيررقابتي و ترکيبي) بر اکتساب و يادداري مهارت هاي باز و بسته  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير سه نوع محيط تمريني (رقابتي، غيررقابتي و ترکيبي) بر اکتساب و يادداري مهارت هاي باز و بسته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير سه نوع محيط تمريني (رقابتي، غيررقابتي و ترکيبي) بر اکتساب و يادداري مهارت هاي باز و بسته :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي (علوم حركتي و ورزش)

تعداد صفحات :21

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر محیط های مختلف تمرینی، نوع مهارت و تعامل این دو بر عملکرد در مراحل اکتساب و یادداری مهارت های باز و بسته بود. جامعه آماری همه دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 88-89 بوده است. نمونه ای 60 نفری به صورت در دسترس از بین افرادی که هیچ سابقه ای در مهارت های بدمینتون نداشتند برگزیده شدند. آزمودنی ها بر اساس پیش آزمون در 6 گروه ده نفره (غیررقابتی، رقابتی و ترکیبی) همسان سازی شدند. آزمودنی های هر شش گروه تمرینات خود را در محیط های تعریف شده به مدت 10 جلسه و هر جلسه 40 کوشش انجام دادند. در این تحقیق از آزمون های سرویس بلند بدمینتون برای اندازه گیری مهارت باز و از آزمون تاس برای اندازه گیری مهارت بسته استفاده شد. امتیازات آزمودنی ها در مراحل آزمون از میانگین امتیاز ده ضربه محاسبه شد. از آمار توصیفی برای تعیین شاخص های میانگین و انحراف معیار و برای دستیابی به اهداف تحقیق از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد تمرین در هر یک از محیط های تمرینی موجب افزایش اکتساب و یادداری هر یک از مهارت های مذکور در سطوحی متفاوت می شود (p<0.05). همچنین نتایج تحلیل واریانس عاملی نشان داد که دو عامل مهارت و شرایط محیطی در هر دو مرحله اکتساب و یادداری غیرمعنی دار، اما هر یک از مهارت ها در تعامل با محیط تمرینی معنی دار (p<0.05) بود. به علاوه، تمرین هر یک از مهارت ها در محیطی واحد دارای سطوحی متفاوت از اکتساب و یادداری بود.
كلید واژه: اکتساب، یادداری، محیط تمرین، مهارت باز و بسته

توضیحات بیشتر