فایل ورد اثر بازخورد خودکنترلي بر يادگيري برنامه حرکتي تعميم يافته و پارامتر طي تمرين بدني و مشاهده اي

لینک دانلود

 فایل ورد اثر بازخورد خودکنترلي بر يادگيري برنامه حرکتي تعميم يافته و پارامتر طي تمرين بدني و مشاهده اي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر بازخورد خودکنترلي بر يادگيري برنامه حرکتي تعميم يافته و پارامتر طي تمرين بدني و مشاهده اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر بازخورد خودکنترلي بر يادگيري برنامه حرکتي تعميم يافته و پارامتر طي تمرين بدني و مشاهده اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر بازخورد خودکنترلي بر يادگيري برنامه حرکتي تعميم يافته و پارامتر طي تمرين بدني و مشاهده اي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي (علوم حركتي و ورزش)

تعداد صفحات :20

هدف تحقیق بررسی فایل ورد اثر بازخورد خودکنترلي بر يادگيري برنامه حرکتي تعميم يافته و پارامتر طي تمرين بدني و مشاهده اي بود. 90 آزمودنی به طور تصادفی به شش گروه تمرین بدنی و مشاهده ای (بازخورد خودکنترلی، جفت شده، آزمونگر) تقسیم شدند و برای اجرای تکلیف از دستگاه زمان بندی متوالی استفاده شد. تکلیف فشردن کلیدهای 2، 6، 8 و 4 با حفظ زمان بندی نسبی و مطلق معین بود. در مرحله اکتساب 72 و یادداری و انتقال 12 کوشش انجام شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس عاملی مرکب تحلیل شدند. نتایج نشان داد اثر بازخورد در دسته کوشش های اکتساب معنی دار بود (P£0.05). و گروه خودکنترلی و آزمونگر خطای زمان بندی نسبی کمتری در مقایسه با گروه جفت شده داشت. در مرحله یادداری و انتقال اثر بازخورد و نوع تمرین بر زمان بندی نسبی معنی دار بود (P£0.05) و گروه خودکنترلی دارای خطای زمان بندی نسبی کمتری در مقایسه با گروه های جفت شده و آزمونگر بود.
كلید واژه: تمرین بدنی، تمرین مشاهده ای، بازخورد خودکنترلی، زمان بندی نسبی، زمان بندی مطلق

توضیحات بیشتر