فایل ورد بررسي اثر محلول پاشي سلنيوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در شرايط آبياري کامل و تنش خشکي (قطع آبياري)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر محلول پاشي سلنيوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در شرايط آبياري کامل و تنش خشکي (قطع آبياري) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر محلول پاشي سلنيوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در شرايط آبياري کامل و تنش خشکي (قطع آبياري)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر محلول پاشي سلنيوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در شرايط آبياري کامل و تنش خشکي (قطع آبياري)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر محلول پاشي سلنيوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در شرايط آبياري کامل و تنش خشکي (قطع آبياري) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياه و زيست بوم

تعداد صفحات :25

این آزمایش به منظور مطالعه اثر سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم در پاییز سال 1385 اجرا گردید. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار بود که در آن عامل آبیاری (A) در دو سطح شامل: آبیاری معمولی و تنش کم آبی و عامل سلنیوم (B) در سه سطح صفر، 20 mg/lit و 25 mg/lit به صورت فاکتوریل به عنوان عامل اصلی و رقم (C) در دو سطح شامل: آذر 2 و پیشتاز به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی های آزمایشات مزرعه ای نشان داد که: صفات وزن سنبله و عملکرد دانه در تیمارهای مختلف آبیاری اختلاف معنی داری را نشان دادند. در شرایط آبیاری کامل، وزن سنبله و عملکرد دانه به میزان زیادی بیش تر از شرایط تنش خشکی (قطع آبیاری) بود. همچنین بین ارقام مختلف گندم نیز اختلاف معنی داری در وزن سنبله و عملکرد دانه مشاهده شد و رقم پیشتاز دارای وزن سنبله و عملکرد دانه بیش تری بود. در مورد صفت شاخص برداشت، از نظر سطوح مختلف آبیاری و سلنیوم اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. اما از نظر ارقام، رقم آذر 2 شاخص برداشت بیش تری را نسبت به رقم پیشتاز دارا بود. در صفت وزن هزار دانه از نظر سطوح مختلف آبیاری اختلاف معنی داری در وزن هزار دانه مشاهده گردید. در شرایط آبیاری کامل، وزن هزار دانه بیش تر از شرایط تنش خشکی (قطع آبیاری) بود. اثر سطوح مختلف محلول پاشی سلنیوم بر روی وزن هزار دانه غیر معنی دار بود. همچنین رقم آذر 2 نسبت به رقم پیشتاز دارای وزن هزار دانه بیش تری بود. از نظر ارقام، رقم پیشتاز تعداد پنجه کل و تعداد پنجه بارور بیش تری را دارا بود. نتایج اندازه گیری های آزمایشگاهی نشان داد که صفت رطوبت نسبی برگ در تیمارهای مختلف آبیاری دارای اختلاف معنی داری بود و در شرایط آبیاری کامل، رطوبت نسبی برگ به میزان زیادی بیشتر از شرایط تنش خشکی (قطع آبیاری) بود.
كلید واژه: سلنیوم، تنش خشکی، گندم، رقم آذر 2، رقم پیشتاز، عملکرد و اجزاء عملکرد

توضیحات بیشتر