فایل ورد بررسي اثرات سطوح مختلف شوري بر خصوصيات جوانه زني در دو گونه Agropyron intermedium (Host) P.Beauv و Agropyron trichophorum (link) K.Richt

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثرات سطوح مختلف شوري بر خصوصيات جوانه زني در دو گونه Agropyron intermedium (Host) P.Beauv و Agropyron trichophorum (link) K.Richt دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثرات سطوح مختلف شوري بر خصوصيات جوانه زني در دو گونه Agropyron intermedium (Host) P.Beauv و Agropyron trichophorum (link) K.Richt  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثرات سطوح مختلف شوري بر خصوصيات جوانه زني در دو گونه Agropyron intermedium (Host) P.Beauv و Agropyron trichophorum (link) K.Richt،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثرات سطوح مختلف شوري بر خصوصيات جوانه زني در دو گونه Agropyron intermedium (Host) P.Beauv و Agropyron trichophorum (link) K.Richt :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياه و زيست بوم

تعداد صفحات :17

جنس آگروپایرون از گرامینه های مهم مرتعی در ایران می باشد که در تولید علوفه و حفاظت از آب و خاک اهمیت فراوانی دارد. گونه های مهم این جنس، در مقابل شوری واکنش های مختلفی از خود نشان می دهند و به منظور بررسی تحمل به شوری، دو گونه Ag.intermedium و Ag.trichophorum در چهار تیمار شوری شامل غلظت های: 0، 100، 200 و 300 میلی مولار کلرید سدیم و کلسیم در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار در شرایط آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفتند. این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی در دستگاه ژرمیناتور انجام گرفت؛ داده ها ثبت و صفات درصد و سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، طول گیاهچه، نسبت S/R، شاخص بنیه بذر و وزن خشک گیاهچه آنالیز شدند. نتایج حاصل از مراحل جوانه زنی بذر با اعمال تنش شوری، نشان داد که غلظت های بالای نمک (200 و 300 میلی مولار) باعث عدم جوانه زنی در تمامی تکرارهای دو گونه شده است و اکثر صفات مربوط به جوانه زنی مورد مطالعه در دو گونه، در شرایط اعمال تیمار (سطح 100 میلی مولار) و عدم اعمال تیمار شوری (شاهد) اختلاف معنی دار در سطح 1% را نشان دادند. از طرفی نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثرات ساده و سطوح شوری بر روی خصوصیات جوانه زنی بذور در دو گونه نشان داد که Ag.intermedium دارای درصد جوانه زنی بالاتر و معنی داری نسبت به Ag.intermedium بوده و همچنین سایر صفات آن نیز به جزء وزن خشک گیاهچه با رشد بالاتری نسبت به گونه دیگر مشاهده گردیده است. اما تنها صفتی که Ag.intermedium را نسبت به گونه دیگر در وضعیت بالاتری معرفی می نماید، صفت وزن خشک گیاهچه است و تنها صفتی است که در مقایسه دو گونه، سطوح شوری و اثر متقابل آن ها در سطح 1% معنی دار شده است.
كلید واژه: شوری، جوانه زنی، Agropyron intermedium ،Agropyron trichophorum

توضیحات بیشتر