فایل ورد مقايسه ايمونوهيستوشيمي بيان CD105 و Snail2 در کارسينوم سلول سنگفرشي و اپي تليوم ديسپلاستيک دهان

    لتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه ايمونوهيستوشيمي بيان CD105 و Snail2 در کارسينوم سلول سنگفرشي و اپي تليوم ديسپلاستيک دهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد مقايسه ايمونوهيستوشيمي بيان CD105 و Snail2 در کارسينوم سلول سنگفرشي و اپي تليوم ديسپلاستيک دهان : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهدتعداد صفحات :13مقدمه:CD105 یک گلیکوپروتئین غشایی همودیمریک است که در رگ سازی جدید نقش دارد. Snail2 یک فاکتور رونویسی بو

فایل ورد کاربرد نانوتيوب هاي کربني چند ديواره اکسيد شده به عنوان يک جاذب نوين براي حذف رنگ اسيد قرمز 18 از محيط آبي

    دارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد کاربرد نانوتيوب هاي کربني چند ديواره اکسيد شده به عنوان يک جاذب نوين براي حذف رنگ اسيد قرمز 18 از محيط آبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد کاربرد نانوتيوب هاي کربني چند ديواره اکسيد شده به عنوان يک جاذب نوين براي حذف رنگ اسيد قرمز 18 از محيط آبي : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شماليتعداد صفحات :17زمینه و اهداف: رنگ های مصنوعی به طور گ